Về lại trang TH Pleiku

§ Đễ tưởng niệm Thày:
    - Lê Xuân Định (1978)
    - Lê Qúy Ánh (2009)

Ghi chú:
♦ Một số trang báo đã bị hư hỏng nặng theo năm tháng, BBT đã cố gắng sửa chữa trong khã năng hạn hẹp của mình. Nếu các anh chị nào còn giữ bản chính xin vui lòng scan và gữi về LTPN-Pleiku website, chúng tôi sẽ bổ túc sau.
♦ Nếu các tác gỉa muốn lưu giữ bài viết của mình trong Đ/s Xuân-73 làm kỷ niệm, xin liên lạc LTPN-PK website : LienTruongPleiku@gmail.com
♦ Đón xem Đ/s Ngút Ngàn-Lớp 10B/ TH Pleiku một ngày gần đây!

T/M BBT LTPN-Pleiku website: DCN

Giai phẩm Xuân Qúi Sửu-1973/ Trung Học Pleiku

Thú tự
Tựa Bài
Tác Giả
Số trang
Trang bìa & phụ trang - Đ/s Xuân Qúi Sửu-1973
Ban Báo Chí (BBC)
3
1
Thầy H/T Lê Văn Lập
1
2
BBC
1
3
Ban Biên Tập
1
4
Huỳnh Văn Mãnh
1
5
T.T.H. Tấn Ngào
7
6
N.T.T.H
1
7
Trần Ba Í
1
8
Tuấn Vũ
1
9
Ninh Đình Hùng
7
10
Huỳnh Phụng
4
11
Lưu Tấn Phước
4
12
Huy Phương
3
13
Trần Thinh Thông
2
14
BBC
1
15
Du Thảo Ly
1
16
V.T. Thụy Văn
1
17
Trịnh Kiểm
3
18
Nguyễn Văn
1
19
Liêm-Trung–Từ-Tấn-Thứ
2
20
Mạc Tịnh Phương Trầm
2
21
Chế Ngự
1
22
Hàn Mặc Trung Trung
3
23
Đinh Ngọc Đoàn Kim
1
24
Bê Em
1
25
Nguyễn Nguyên Thanh & Hoàng Trần
1
26
Mặc Thảo
2
27
Fù Du 70
1
28
Nguyễn Thị Ngọc Hải
1
29
Sơn Vũ
2
30
F. D. 70
1
31
C.R
2
32
Tám Tửng
1
33
HoàngThiên Giang
2
34
Trần Buồn
1
35
Hoàng Quang Dũng
1
36
Fù Du 70
1
37
Hoàng Thiên Giang
1
38
Hàn Mạc Trung Trung
1
39
Trần Hoài Ngọc
1
40
Đynh Châu
1
41
Nguyễn Thanh Thảo
1
42
Hoàng Thiên Giang
1
43
Nguyễn Hoàng Thụy Châu
1
44
Hồng Thái
5
45
Tấn Quân
5
46
Ban đại diện
1
47
Ban báo chí
1
48
Ban báo chí
1
 
 
 
 
   

 


Liên Trường Phố Núi Pleiku website- ALL RIGHTS RESERVED
Designed by DCN , June 2011