Những Ca Khúc Phổ Thơ Nguyễn Như Bá - Cựu H/s TH Bồ Đề

ALBUM-3: Không Là Em

Mục lục: 18. Về IaLy: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Ksor Thức.   19. Em có nhớ không: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Mạnh Hùng.

20. Tình sơn nữ: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Thái Hòa.   21. Đứng bên này: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Mạnh Hùng.

22. Không là Em: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Mạnh Hùng.   23. Về IaLy: Thơ Nguyễn Như Bá - Nhạc Tố Hải - C/s: Y Jang Tuynh.

Chú ý: Xin bấm vào mục lục dưới đây. Please allow Active-X to run at prompt. Thanks!

 

Read more about: duyn and thc
The Fastest FTP Client on the Planet, GoFTP FREE Version