NHẮN TIN TÌM BẠN

Mình là Phạm Phúc thường gọi là Phúc Đồng Dụng
trước ở 14 đường Tăng Bạt Hổ Pleiku
Học Phạm Hồng Thái niên khóa 69- 74
nhắn tìm bạn:

Huỳnh Kim Long( PHT)
Nguyễn Văn Minh (PHT)
Đoàn Thị Tuyết Hương(PHT)
Nguyễn Thị Thanh Nguyên(PHT)
Cao Thị Kim Hương(BĐ)
Nguyễn Thị Tân Nguyên(Pleime)
Nay các bạn ở đâu xin liên lạc cho mình qua
Email phucdongdung@gmail.com
ĐT: 0905963704
Rất mong tin các bạn!