Về Nguồn 06/06/2015, Pleiku – Video Clips

Chủ đề: VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ- Kỷ niệm năm xưa

BLL Cựu Học Sinh Liên Trường Pleiku & Saigon- Việt Nam

Video: Nguyễn Hoàng Đào thực hiện & edit
Bấm vào đây để xem video:

1.Về thăm:T/t học Minh Đức & Bồ Đề
2.Về thăm: T/h Phạm Hồng Thái
3.Về Thăm: T/t học Thánh PhaoLô
4.Về thăm: Trung học Pleime
5.Về thăm: Trung học Pleiku
6.Pleiku-Một chút gì để nhớ