Cảnh xuân


  TếcKêPK sưu tầm

Có một bài thơ rất kỳ lạ, tựa đề là "Cảnh xuân".
Bài thơ đọc ngược, đọc xuôi, cắt đầu,
cắt đuôi từng câu mà vẫn hay.

Bài thơ này do ông Hồng Sơn, thuộc
Câu Lạc Bộ Thơ Trào Phúng, giới thiệu & sưu tầm.       Cách đọc thứ nhất là đọc xuôi, bình thường:

                            "Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
                            Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
                            Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
                            Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
                            Qua lại khách chờ sông lặng sóng
                            Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
                            Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
                            Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười".


       Đến cách đọc thứ hai, là đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên:

                            "Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
                            Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
                            Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
                            Sóng lặng sông chờ khách lại qua
                            Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
                            Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
                            Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
                            Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta"


       Cách đọc thứ ba, là đọc xuôi như cách đọc thứ nhất, nhưng mỗi câu thơ bỏ hai chữ đầu:

                           "Cảnh xuân ánh sáng ngời
                           Thơ rượu chén đầy vơi
                           Giậu trúc cành xanh biếc
                           Hương xuân sắc thắm tươi
                           Khách chờ sông lặng sóng
                           Thuyền đợi bến đông người
                           Tiếng hát đàn trầm bổng
                           Bóng ai mắt mỉm cười"


       Cách đọc thứ tư, là đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới đọc lên, mỗi câu thơ lại bỏ hai chữ cuối:

                           "Mắt ai bóng thướt tha
                           Đàn hát tiếng ngân xa
                           Bến đợi thuyền xuôi ngược
                           Sông chờ khách lại qua
                           Sắc xuân hương quyện lá
                           Cành trúc giậu cài hoa
                           Chén rượu thơ vui thú
                           Ánh xuân cảnh mến ta"


       Cách đọc thứ năm là đọc ngược từ phải sang trái, mỗi câu bỏ ba chữ đầu:

                           "Cười mỉm mắt ai
                           Bổng trầm đàn hát
                           Người đông bến đợi
                           Sóng lặng sông chờ
                           Tươi thắm sắc xuân
                           Biếc xanh cành trúc
                           Vơi đầy chén rượu
                           Ngời sáng ánh xuân"


       Cách đọc thứ sáu, là đọc xuôi, mỗi câu bỏ 3 chữ cuối:

                           "Ta mến cảnh xuân
                           Thú vui thơ rượu
                           Hoa cài giậu trúc
                           Lá quyện hương xuân
                           Qua lại khách chờ
                           Ngược xuôi thuyền đợi
                           Xa ngân tiếng hát
                           Tha thướt bóng ai"


       Cách đọc thứ bảy, là đọc xuôi, mỗi câu thơ bỏ bốn chữ đầu:

                           "Ánh sáng ngời
                           Chén đầy vơi
                           Cành xanh biếc
                           Sắc thắm tươi
                           Sông lặng sóng
                           Bến đông người
                           Đàn trầm bổng
                           Mắt mỉm cười"


       Còn cách đọc thứ tám, là đọc ngược từ dưới lên, mỗi câu lại bỏ bốn chữ cuối:

                           Bóng thướt tha
                           Tiếng ngân nga
                           Thuyền xuôi ngược
                           Khách lại qua
                           Hương quyện lá
                           Giậu cài hoa
                           Thơ vui thú
                           Cảnh mến ta"       TếcKêPK sưu tầm
More on sng and further information concerning cnh
Page provided by GoFTP FREE