ALBUM # 3:
Đại Hội Cựu G/s và H/s
Liên Trường Pleiku 2008, Nam California