Họp mặt 13/11/2010 – Pleiku

Album #2: Về Nguồn- Thăm trường Th Pleiku và Nữ Th Pleime
A. Thăm trường Th Pleiku

   01.Ve tham truong cu PK                           02.

   03.                           04.

   05.                           06.

   07.                           08.

   09.                           10.

   11.                           12.Thầy Trung

   13.Thay Buu                           14.

   15.                           16.

   17.        

B. Thăm trường Nữ Th Pleime

   18.                           19.

   20.                           21.

   22.                           23.

   24.                           25.

   26.Thầy Vưu                           27.

   28.                           29.

   30.