Họp mặt 13/11/2010 – Pleiku

Album #1: Sáng ngày 13/11 đón đoàn Saigon
   01. Khu du lich Dien Hong               02. Cac ban chuan bi don doan saigon

   03. Tuy Phuoc - Minh - Xi - Son - Hoa - x          04. Doan xe Thay Co - Cac Ban Saigon den PK

   05. Co Hanh                      06. Thay Vuu

   07. Co Hanh                           08. Co Sau - Bach Lan - Thay Trung - Thai

   09. Thay Trung - Son - Co Sau                      10. Thay Trung - Tho

   11. Thay Trung - Thay Buu - Tien&                12. Thay Phuoc Tu

   13. Thay Phuong - Trong - Le Nhung (Ninh Hoa)               14. Thay Buu - Tien

   15. Vo Dao - Son - Tien - Thay Bưu - Thay Trung - Tu - Binh - Tho-          16. Tu - Thay Phuoc - binh - Thay Trung...

   17. Co Hanh (ao xanh) - Co Sau (ao den)                18. Thanh Huyen (Ninh Hoa) - Thay Vuu - Nguyet - Vo Dao

   19. Thay Vuu - Co Hanh                   20. Anh Manh (khoanh tay) -Phuc (Phu Yen - ao veston)

   21. Nghia - Thay Vuu - The - Duc                    22. Nghia - Thay Vuu - Bich Ngoc

   23. Kim Sen - Thay Vuu - The - Duc                      24. The - Co Sau

   25. Thay Buu - Tu                    26. Nghia - BNgoc - Minh - Minh Trang - Kim Sen - Duc

   27. Cac Thay Buu - Trung Vuu - Phuoc - Phong             28. Cac Thay - Buu - Vuu - Phuoc - hong va anh Binh

   29. Co Hanh - Co Sau - T Buu - T Trung - T Vuu - Vo Dao           30. Co Sau - Thay Buu - Thay Trung - Anh Manh - Vo Dao

   31. Ban ...                   32. Binh - Thai - Trong (ao trang)

   33. AnhManh va Bom Nhau                 34. Le Nhung - Phuc - Phuong (Sg) -..x..

   36. Manh - Dien - Le Nhung - Phuc;                 37. Minh - Son - Bich Ngoc - Nguyet

   38. Phuc - Le Nhung (Ninh Hoa)                  39. Thay Buu - Tu - Thay Trung - Thay Vuu..

   40.Thay Buu..                  41. Thay Trung...

   42. Tho - Thai - Trong                  43. Le Nhung - Phuc - Phuong - ..