Hình ảnh Ngày Tôn Sư Trọng Đạo 21/11/2010
Liên Trường Pleiku- Việt Nam
Tổ Chức tại: Nhà Nghỉ Mát Thanh Đa -SAIGON
ALBUM #1


* Part 1: Nguyễn Hòang Đào
** Nguyễn Quang Minh/ BTC TSTĐ-2010-SGPart 1:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


****************************************
Người gởi: Nguyễn Quang Minh/ Thìn