Xin chia sẻ một số hình ảnh đám tang và tiễn đưa linh cữu Chồng, Cha và Ông chúng tôi:
Nhạc Sĩ Trần Hoàng Châu (1929-2013)
Cựu Giáo Sư TH Pleime, Phạm Hồng Thái và Bồ Đề, Pleiku