Nhạc sĩ: Yên-Kha


Sau khi Kim-Hải mất vào tháng 9/2009, anh Đào-hữu-Thức đã viết về      
Kim-Hải trong bài “Về Trời trên đôi cánh nhạc”(Ltpleiku web,08/09/2009)   
và đề cập đến ca khúc "Thục-Nữ" do KimHải thể hiện. Yên-Kha được biết    
rất nhiều bạn bè và thân hữu ái mộ của Kim-Hải muốn nghe lại tiếng hát      
của bạn mình. Tác giả cũng muốn chia sẻ cùng các bạn để nhớ về một          
người bạn, ca-sĩ dễ thương. Xin gửi tặng các bạn.                                            
Pleiku, ngày 12/9/2010      
Yên-Kha                 


  


Xin nghe thêm tiếng hát truyền cảm của Kim Hải trong CD nho nhỏ:
"Tiếng hát Kim Hải" đã đăng trên LTPleiku vào tháng 10/2009 ///.