Mới đó mà....

Vũ Tuấn- Pleiku

Tặng Đông Trình

 
Đang đi tôi ngoảnh lại
Như ai giật tóc mình
Em từ nơi xa ngái
Gọi về trong tiếng xuân

Mới đó mà một năm
Tôi thành người góa bụa
Mới đó mà vừng trăng
Không bao giờ mọc nữa!

Mới đó mà buổi chợ
Tôi biết tính từng đồng
Mới đó mà làm chồng
Tôi biến thành làm vợ...

Tôi ơi tôi đừng sợ
Mới đó, mới đó thôi
Xuân vừa bung cánh nở
Mới đó... hóa một đời!

 
  VũTuấn- 03/2009
Cựu H/s Trung Học PleikuCheck here for trang and along with pleiku
Fastest SFTP, FTP and FTPS Client on the Planet, GoFTP FREE Version