TRĂNG và GÍO

NhuậnTâm- TH Bồ Đề

TRĂNG
Trăng chơi vơi bến vô thường
Mông lung huyền diệu theo giòng thời gian
Mơ màng chú cuội ôm trăng
Giật mình tỉnh giấc ủa trăng mô rồi ?


GIÓ
Gió xô con sóng vỗ bờ
Sóng bạc đầu bờ trăm năm bồi lỡ
Mù khơi sóng gió mười phương
Gió ngang qua biễn sóng bờ gặp nhau.

 
  NHUẬN TÂM- 03/2009
Cựu HS Bồ Đề_ PleikuCheck here for trng and along with trang
The Fastest FTP Client on the Planet, GoFTP FREE