Họp Mặt “Bỏ Túi” Pleiku Dấu Yêu với Đức Cha Hòang Đức Oanh và Gia Đình Minh Đức,

Houston / Texas ngày 5 tháng 2 năm 2009.

                                         Ảnh và ghi chú: Thầy Mai Văn Doanh